Kết nối
Một mạng xã hội mới với các tính năng thú vị.
Nguyên tắc đổi hàng
Tất cả các hành động đều được khen thưởng. Theo dõi một người dùng, bạn sẽ được theo dõi.
Tăng trưởng lẫn nhau
Với sự phát triển chung, tất cả các thành viên đều phát triển như nhau và không ai bị bỏ lại phía sau.
Thuật toán dân chủ
Thuật toán dân chủ và minh bạch của chúng tôi đảm bảo tất cả các thành viên đều được lắng nghe.
Bạn quên mật khẩu?